لیست واحدهای انتخاب شده

لیست انتخاب واحد

جهت رویت لیست واحدهای انتخابی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

واحد یک

واحد دو

واحد سه

واحد چها ر

واحد پنج

واحد شش

واحد هفت

واحد هشت

واحد نه

واحد ده

واحد یازده

واحد دوازده

طبقه نهم

افشاری

(10)

   

شکری رضایی

(7)

رحیم رضایی

(6)

 

اکبر برجی

(32)

مهردادوحیدی

(4)

اقلیمی

(3)

مسعودیان و سوری

(27)

مظلومی

(34)

برزیگر

(21)

طبقه هشتم

داوری پاد

(17)

محمدی زاده

(14)

 

لشگری

(2)

حقی

(18)

   

محمد هیدجی

(5)

عنایت پور

(1)

خنجری

(9)

 

مشهدی

(15)

طبقه هفتم

لاهوتی

(28)

   

طولابی

(16)

خلیل آقازاده

(11)

   

امیر زاغری

(12)

سعادتمند

(8)

   

پور آرام

(24)

طبقه ششم

فرجی

(31)

   

رئیسی السادات

(22)

محسنی

(19)

   

زیدآبادی نژاد

(13)

سعادتی

(30)

   

فاطمه نیازی

(25)

طبقه پنجم

اصغرزاده

(35)

   

الهه مدرس

(23)

آذر ایین

(29)

   

نیازی

(36)

تورج امینی

(20)

   

شیروانی

(26)

طبقه چهارم

               

جلیل عباسزاده

(33)

     

طبقه سوم

                       

طبقه دوم

                       

طبقه اول